Kancelaria

Zakres zadań komornika

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych w zakres zadań wykonywanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Małgorzatę Górską – Niestępską wchodzi:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;

Podstawą postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności):

 • Tytuły egzekucyjne – orzeczenia sądu/referendarza sądowego prawomocne/z rygorem natychmiastowej wykonalności, inne orzeczenia, ugody, akty podlegające egzekucji z mocy prawa, akty notarialne (katalog – art. 777 k.p.c.)
 • Klauzula wykonalności – swoistego rodzaju zezwolenie na przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 • Komornik jako organ egzekucyjny nie bada zasadności oraz wymagalności świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym.

Wszczęcie postępowania komorniczego

Wierzyciel (osoba, na rzecz której zasądzone zostało określone świadczenie) składa do komornika:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji. (LINK)
 • Oryginał tytułu wykonawczego.
 • Oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 u.k.s. (dot. spraw, gdy komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego). (LINK)
 • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.

Komornik jest uprawniony do ustalenia majątku dłużnika, z którego może być poprowadzona egzekucja. Wierzyciel wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji może złożyć także za wynagrodzeniem zlecenie poszukiwania majątku dłużnika (LINK)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych polega na uzyskaniu od dłużnika określonej rzeczy, bądź konkretnego zachowania się.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych może polegać na:

 • wydaniu rzeczy ruchomej (LINK),
 • wydaniu nieruchomości,
 • wydaniu statku,
 • opróżnieniu pomieszczenia lub lokalu (eksmisja – wniosek LINK).

Komornik nie ma obowiązku wcześniejszego wezwania dłużnika do wydania rzeczy na rzecz wierzyciela.

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

Spis inwentarza

Spis inwentarza to nic innego, jak spis majątku spadkowego, czyli lista zawierająca wykaz ruchomości przedstawiających wartość handlową oraz nieruchomości, w jakich posiadaniu był spadkodawca (aktywa i pasywa spadku).

Kiedy dokonać spisu inwentarza?

 • Zaraz po śmierci spadkodawcy (zabezpieczenie przed utratą przedmiotów wchodzących w masę spadkową).
 • Celem spisu inwentarza jest ograniczenie odpowiedzialności za odziedziczone długi.
 • Komornik dokonuje spisu na zlecenie sądu, bądź bezpośredni wniosek spadkobiercy (LINK).
 • W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis inwentarza sporządzany jest z urzędu.

Który komornik jest właściwy w przypadku złożenia bezpośredniego wniosku?

 • Komornik, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza (sąd spadku – sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część).
 • Komornik dokonuje sprawdzenia zobowiązań, które posiadał zmarły spadkodawca (m.in. weryfikacja rachunków bankowych).
 • Komornik ustala z urzędu, które przedmioty zakwalifikują się do spisu inwentarza.

Co się dzieje z majątkiem?

 • Przedmioty o dużej wartości handlowej (np. biżuteria) oraz pieniądze mogą być przekazywane do depozytu sądowego.
 • Pozostałe przedmioty mogą zostać we władaniu spadkobierców, do momentu ostatecznego rozliczenia długów spadkowych.

Opłata od wniosku – 400 zł.

Opłatę ponosi wnioskodawca.

4) na zlecenie sądu – osobiste doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

5) sporządza protokół stanu faktycznego;

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego zawiera stwierdzenie panującego stanu rzeczy, a więc jest to obiektywny opis rzeczy, zdarzenia bądź faktu (np. przedstawienie powierzchni nieruchomości, wskazanie szczegółowego położenia ruchomości).

W protokole nie wolno zamieszczać:

 • Ocen własnych lub innych osób, informacji zawierających konsekwencje zarówno faktyczne, jak i prawne dotyczące przedmiotu opisu.

Komornik dokonuje sporządzenia protokołu stanu faktycznego na zarządzenie sądu lub prokuratora (w trakcie trwania postępowania sądowego), bądź na wniosek każdego, którego praw ów protokół ma dotyczyć (przed wszczęciem postępowania sądowego) (LINK).

Kiedy dokonuje się sporządzenia protokołu stanu faktycznego?

 • Przed wszczęciem procesu sądowego bądź przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie prokuratora lub sądu.
 • Protokół stanu faktycznego jest dokumentem urzędowym. Oznacza to, że wskazany protokół jest dowodem tego, co jest w nim opisane.

6) na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik posiada uprawnienie do sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi, publicznymi licytacjami z przybiciem najwyższej lub najniższej oferty.

 • Licytacja publiczna (aspekt podmiotowy) – Licytacja zaadresowana do nieograniczonej grupy uczestników i w której może brać udział każda osoba pełnoletnia po spełnieniu podanych warunków.
 • Licytacja publiczna (aspekt przedmiotowy) – Sprzedaż rzeczy, bądź prawa w trybie aukcji publicznej lub przetargu publicznego.

Kto może złożyć wniosek o sprawowanie nadzoru nad licytacją?

Brak ograniczenia podmiotowego. Organizatorem licytacji składającym wniosek do komornika może być np. dom aukcyjny, który organizuje aukcję dzieł sztuki.

Nadzór na licytacją:

 • Kontrola przebiegu licytacji (zgodność z prawem),
 • Kontrola prawidłowości ogłoszenia o organizowaniu publicznej aukcji bądź przetargu (wskazanie czasu, miejsca oraz warunków licytacji),
 • Kontrola uiszczenia wadium przez przystępującego do licytacji,
 • Udzielenie przybicia najkorzystniejszej ofercie.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszą Kancelarią.