Wierzyciel

Wniosek egzekucyjny

Zgodnie z treścią art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. , w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć stosowny wniosek wraz z tytułem wykonawczym w oryginale. Wspomniany wniosek winien spełniać wymogi formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez wierzyciela mogą być składane osobiście w sekretariacie kancelarii bądź korespondencyjnie.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać oświadczenie wierzyciela o następującej treści:

„Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.”

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości można skontaktować się z kancelarią osobiście lub telefonicznie.